top of page
Individální fyzioterapie

INDIVIDUÁLNÍ FYZIOTERAPIE

OPTIMÁLNÍ ŘEŠENÍ DLOUHODOBÝCH POTÍŽÍ 

Průběh fyzioterapie:

 • Anamnéza - podrobná historie Vašich potíží a jejich souvislostí s ohledem na prodělaná onemocnění ev. posturální vývoj 

 

 • Vyšetření - statické, dynamické, manuální segmentové​

 

 • Rozbor problému - v souvislostech Vaší pracovní zátěže, rekreačních a sportovních aktivit, stanovení realistických cílů léčby, navrhnutí rozsahu, délky a optimáního způsobu léčby​

 • Terapie - adekvátní ošetření vedoucí k dlouhodobé normalizaci stavu 

  • Ošetření je obvykle rozvrženo do 2 a 3 časových intervalů/fází 

   • první fáze 6-8 týdnů s největším efektem na automatické držení těla při statické zátěži

   • druhá fáze 6-8 týdnů s optimálním efektem na automatické držení těla při dynamické, pracovní a sportovní zátěži, mj. pozitivní dopad na zlepšování neurologických a specializovaných funkcí 

   • třetí fáze k zajištění dlouhodobé stabilizace Vašeho zdravotního stavu probíhá individuálně dle potřeby a závažnosti stavu 

  • Při každé návštěvě je provedeno kontrolní vyšetření před i po terapii

Vyšetření a 1. terapie

cca 90 - 120 min 

1800.- Kč

Každá další terapie

cca 50 min

900.- Kč

Jednorázové ošetření

POTŘEBUJI RYCHLOU A ÚČINNOU POMOC

JEDNORÁZOVÉ OŠETŘENÍ 

Jednorázové ošetření zahrnuje: 

 

 • Cílené vyšetření s ohledem na aktuální zdravotní potíže

 • ​Adekvátní ošetření vedoucí k normalizaci stavu 

 • Vysvětlení příčiny potíží

 • Návrh dalších opatření k zabránění opakování

cca 60 min

1200.- Kč

Příklad jednorázového ošetření: 

Pacientka S.V. (27 let, studentka VŠ, Praha) přichází pro akutní bolesti horní krční páteře, pro které nemůže otočit hlavu. Po cíleném vyšetření s vyloučením neurologické či jiné závažné poruchy byla provedna aktivace podle Vojty s následnou mobilizací segmentů horní krční a hrudní páteře. Po úpravě hybnosti krční páteře bylo provedno ošetření měkkých tkání krku a zad.  Následně byl aplikován kineziotape na krk a ramena. Pacientce byla navrhnuta vhodná opatření, aby se situace znovu neopakovala.   

CHCI POZNAT PŘÍČINY MÝCH POTÍŽÍ 

A VHODNÉ ZPŮSOBY JEJICH LÉČBY

JEDNORÁZOVÉ KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ  

Jednorázové komplexní vyšetření

Komplexní vstupní vyšetření zahrnuje: 

 

 • Rozbor Vašich potíží v souvislostech Vašeho posturálního vývoje 

 • Vyšetření statické, dynamické, manuální segmentové vyšetření

 • Fotodokumentace aktuálního posturálního stavu

 • Rozbor problému v souvislostech Vaší pracovní zátěže, rekreačních a sportovních aktivit

 • Stanovení realistických cílů léčby

 • Navrhnutí rozsahu, délky a optimáního způsobu léčby

cca 60  min

1200.- Kč

Příklad komplexního vstupního vyšetření: 

Pacient J.K. (38 let, manipulace s břemeny při pásové výrobě, Břeclav) trpí více než 9 let bolestmi zad (prošel řadou vyšetření, vyzkoušel různé konvenční rehabilitace s přechodným efektem).

Bylo provedeno celkové vyšetření s vyloučením možných ortopedických, neurologických či jiných závažných poruch. Zátěžové testování ukázalo ve shodě s posturálním vyšetřením ve stoji zejména extenční poruchu s tendencí k ventrolistéze L5/S1 (mj. v dětství po velmi krátkou dobu lezení s předčasným nástupem stoje a polohovou vadou nožiček), byl navržen rehabilitační plán a doporučeno rozvržení terapie do 2 fází:

 • První fáze (6-8 týdnů) se zaměřením na stabilizaci segementů páteře L5/S1 při statické zátěži: Vojtova metoda 2x/T a 1,5h, myofasciální ošetření dle aktuálního nálezu, posturální terapie a autokorekce, edukace a instruktáž k samostatnému domácímu tréninku, začlenění jednoduché formy dynamické zátěže (rotoped  a 20min, 2xT v kombinaci s Nordic walking 2x/T a 400m 3x) a úprava stravovacích návyků

 • Po dosažení optimání stabilizace při posturálních testech a zvládnutí zátěžového testu během v terénu přechod do druhé fáze (dalších 6-8 týdnů) pro zajištění optimální fixace při dynamické zátěži: pokračování metodou dle Vojty v kombinaci s prvky aktivní hybnosti  (př. DNS, PNF, Smíšek, Pilates aj.) 2x/T, balanční cvičení, edukace a instruktáž k samostatnému domácímu tréninku na míči, zapojení sportovních aktivit (lezecká stěna, lehký běh, plavání) 

Pro zajištění optimálního výsledku terapie bylo doporučeno také vyšetření ergonomie pracovní činnosti  , z důvodu dlouhodobého přetěžování bederní páteře nevhodnou kombinací rotace trupu při rozložení pracovních pomůcek a manipulaci s břemeny nad 10kg.    

 

CHCI POZNAT VLIV MÉ PRACOVNÍ ČINNOSTI NA MŮJ ZDRAVOTNÍ STAV

CHCI VĚDĚT, CO MÁM ZMĚNIT

Vyšetření ergonomie pracovní činnosti zahrnuje:

 

 • Komplexní rozbor Vašich potíží

 • Fotodokumentaci Vašeho aktuálního posturálního stavu

 • Návštěvu na Vašem pracovišti

 • Pozorování a záznam pohybového stereotypu při pracovní činnosti, rozmístění, uspořádání a použití pracovních pomůcek

 • Návrh úprav pracovního prostředí a výběr vhodných pomůcek ve vztahu k Vašemu statickému držení těla a dynamické zátěži

 • Návrh optimální kompenzace na pracovišti - adekvátní protahovací / posilovací cvičení

 • Návrh optimální krátkodobé i dlouhodobé rehabilitační strategie

 • Vysvětlení problému, instruktáž pro korekci a autoterapii 

3 Hod

3200.- Kč

Příklad vyšetření ergonomie pracovní činnosti : 

Pacientka A.P. (45 let, zubařka, pravačka, bolesti bederní páteře pro výhřez meziobratlového disku v bederné páteři, Brno)

Hlavní RHB problém: Spirální zřetězení funkčních poruch pánev-ram.pletence-Cp, dysfunkční postavení pánve, skoliosis, skalenový syndrom vpravo, redukce funkční opory pletence pravé HK s redukcí hybnosti Thp a blokádami horních žeber vpravo, hernie disku L5/S1, L4/L5

Ergonomie pracovní činnosti:

 • poloha v sedě, mobilní výškově stavitelná rotační židle se zádovou opěrkou, předmět činnosti před trupem (výškově nastavitelné lehátko) mimo prodlouženou osu 40st, pracovní pomůcky oboustranně, zejména pak vpravo, 2 nožní pedály, umělé osvětlení, obrazovka vlevo vpředu, snížná základna sedu s pasivní ZR kyčlí, zvětšenou Flx kolen a plantární Flx chodidel, bez pevné opory nohou s trupem v lig. závěsu, často s úlevovou supinací levého chodidla, opakovaně náklon trupu a rotace trupu i hlavy vpravo k panelu nástrojů, převažující pracovní zátěž ve 2 modelech:

 • Model 1: Horní trup narotován doprava s úklonem vpravo, hlava úklon vpravo a rotace vlevo se statickým flekčním držením v C/Th přechodu, horní KK ve Flx loktů, levá HK opakovaně staticky držena v lehké elevaci do 90st/VR/ADD před trupem, pravá HK s větší dynamikou, většinou staticky před trupem ve VR/elevaci/ADD, předloktí často flektované v pronaci/ulnární dukci

  • Zdravotní dopad: zvýšená statická zátěž střední a dolní hrudní páteře s tahem do flexe a rotace trnů Th páteře doleva – přetížení Th vzpřimovače paravertebrálně vpravo zejména v sektorech Th5-12, predilekce skoliotického vychýlení střední a dolní Th, statické přetížení C/Th přechodu, blokové postavení prvních žeber a přetížení horních fixátorů lopatek, protrakce pravého ram. pletence s fixovanou VR - jako dominantní funkce vede k oslabení dorzálních řetězců, nedostatečná fixace kaudálních žeber, snížená aktivace břišní stěny, snížená fixace bederní páteře, tendence k ventrálnímu klopení pánve a hyperlordose

 • Model 2: Páteř v ose s úklonem celého trupu vlevo, hlava úklon vpravo a rotace vpravo, se statickým flekčním držením v C/Th přechodu, horní KK ve Flx loktů, LHK více vysunuta vpřed se zvětšenou VR, pravá HK také s větší elevací ve VR/elevaci

  • Zdravotní dopad: stejný jako u modelu 1, při vyšší elevaci HKK také vyšší nároky na C/Th přechod a dolní Th páteř , při zvýšeném úklonu trupu také negativní dopad na zajištění optimální stability pánve

Res.: zejména dlouhodobá statická zátěž horních končetin,  C/Th přechodu, střední hrudní páteře v sedu při asymetrické činnosti horních končetin, s rotací trupu, při převaze nastavení horních končetin do vzorce s opakováním kombinace vnitřní rotace a elevace ramenních kloubů v horizontální addukci, flexe loktů, častá pronac předloktí s ulnární dukcí zápěstí 

Eonomický problém: statické postavení a jednostranná činnost horních končetin v nucené elevaci, jednostranná rotace trupu, jednostranný statický úklon a rotace hlavy, izometrie, umístění pomůcek, pozice za pacientem, dlouhodobý sed

Návrh řešení:

 1. ergonomické úpravy:

  • eliminace nadměrné a staticky fixované elevace horních KK

   • více snížit lehátko pacienta ev. zvýšit sed tak, aby ramena byla uvolněná, zejména levá HK, která převážně staticky fixuje a postrádá dynamickou aktivitu pravé HK

  • eliminace jednostranné rotace horního trupu

   • důsledná korekce postavení židle přímo do osy lehátka

   • adekvátně se přesunout na stranu hlavy pacienta místo rotace trupu

   • posunout rameno nástrojů z pravé strany nad pacienta

  • eliminace jednostranného úklonu a rotace hlavy

   • důsledná korekce postavení židle přímo do osy lehátka

   • posunout rameno nástrojů z pravé strany nad pacienta

  • optimalizace sedu

   • zvýšit základnu sedu

   • vyzkoušet asymetrický podsedák / klín nebo jiný typ židle s naklopením přední části sedáku lehce dolů, rozložení opory více na dolní KK viz př. http://www.janouch-dental.cz/zdrave-sezeni-ergonomie/support

   • potřeba pevné základny a mobility, proto sedák a židli dynamizovat nelze, ale lze dynamizovat obuv - vyzkoušet asymetrickou podrážku typu BMT nebo shape ups, tím se současně může vyřešit preference plantární flexe chodidel

   • vyzkoušet výškově stavitelnou područku pod levou HK

   • vyzkoušet epikondilární pásku na pravou HK

 2. kompenzace a RHB:

  • zaměření na rozvoj pohybových aktivit s inverzním obsahem k pracovní zátěži na pracovišti

   • vhodné začlenit přestávky po 30min a 10min k provedení posturální korekce a protažení horních KK

   • adekvátní posílení svalových vzorců horních KK: elevace/ZR/ABD/supinace/rad.dukce – př. autoterapie s therabandem dle PNF

   • důsledné protažení komponent svalových vzorců VR/ADD/horizont. add/pronace/ulnární dukce – př. autoterapie pomocí PIR 

   • trénink optimálního vzpřimování páteře a pánve, adekvátní aktivace ventrálních svalových řetězců a posílení extenčních řetězců – př. posturální korekce u stěny, extenze dle McKenzie, extenze trupu na podlaze, posturální korekce na míči aj.

   • trénink aktivace příčného a šikmého svalstva břišní stěny, posílení svalstva dolních KK – např. posturální korekce u stěny s therabandem, dřepy, cviky na balanční úseči

   • aplikace korekčního tejpu do oblasti C/Th přechodu, levé HK, střední hrudní páteře

  • cílená rhb 2x/T .............

 

Ergonomie pracovní činnosti
Další služby

CENÍK DALŠÍCH NABÍZENÝCH SLUŽEB 

Aplikace kinezitape ............................................................................................... do 10cm v ceně, nad 10cm 5.-Kč / 1cm   

Aplikace crosstape ................................................................................................   30.- Kč / 1Ks

Korekční podpatěnka asymetrická .................................................................... 250.- Kč / 1Ks

Korekční podpatěnka vyrovnávací 0,5cm, 1 cm, 1,5cm .................................. 250.- Kč / 1Ks

 

Terapie přes Skype nebo WhatsUp ...................................................................  1000.-Kč / 1h

Osobní trénink a posturální korekce v terénu .................................................  1200.- Kč / 1h

 

Konzultace ..............................................................................................................  250.- Kč / 15 min

 

Seminář, přednáška, prezentace ........................................................................  1000.- Kč / 1h

 

Sportovní fyzioterapie pro sportovní kluby .....................................................  smluvní cena 

 

Firemní fyzioterapie na míru ...............................................................................  smluvní cena 

 

Další specifické fyzioterapeutické služby ........................................................  smluvní cena

 

V současnosti nemáme uzavřené smlouvy 

se zdravotními pojišťovnami. 

 

Platba za vyšetření i ošetření

probíhá přímou úhradou.

EN

DE

Realizace všech nabízených služeb je dostupná také v anglickém a německém jazyce. Pro arabsky mluvící klienty jsou všechny nabízené služby vedeny v angličtině, vlastní terapie v arabštině. 

 

Our Physiotherapy programme and all PT services are also in English language available and provided . All standard forms, refferals, explanations and reports are available in written English. Therapy leading is also in arabic language available.  

 

Physiotherapy in English

surcharge 800.-Kč /one Hour

 

Unsere Physiotherapie und alle physiotherapeutischen Leistungen sind in der deutschen Sprache verfügbar. Alle Dokumentation, ein Befund,  ein Bericht  oder eine Erklärung in schrifftlicher Form steht auch in der deutschen Sprache zur Verfügung. 

 

 

Die Physiotherapie

in der deutschen Sprache

eine Zulage 800,-Kč / eine Stunde

bottom of page